Książki

Poniżej prezentujemy publikacje związane tematycznie ze społeczną gospodarką rynkową.
Wybrane pozycje książkowe można nabyć za pośrednictwem księgarni Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: www.książkiekonomiczne.pl

Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft: Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen
Horst Friedrich Wünsche
Lau Verlag & Handel KG, 2015 r.

Es ist wieder chic geworden, sich auf Ludwig Erhard und seine Soziale Marktwirtschaft zu berufen. Das tut sogar Sahra Wagenknecht. Ein neues Buch vertritt jedoch die These: Wer sich heute als Erhard-Fan outet, schmückt sich leicht mit fremden Federn und dies umso mehr, als Erhards wirtschaftspolitische Konzeption in Deutschland niemals richtig verstanden worden ist. Więcej

Książka do kupienia w amazonie


 Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 r
Martin Dahl
Wydawnictwo Elipsa, 2015 r.

Książka porusza ciekawy i oryginalny problem, jakim jest społeczna gospodarka rynkowa realizowana w Polsce i Niemczech, a dokładnie analizuje sposoby i zakres implementowania wzorców tejże gospodarki w Polsce w odniesieniu do doświadczeń i koncepcji teoretycznych ordoliberalizmu niemieckiego. Zaletą pracy jest bardzo dobra i przemyślana konstrukcja.  Znakomita jest literatura przedmiotu, a także dojrzała analiza przeprowadzona w kolejnych rozdziałach książki. Autor wykazuje ogromny potencjał dla dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej. Podsumowując, uważam książkę za bardzo wartościową i zachęcam do uważnej lektury tej książki wszystkich zainteresowanych współczesną ekonomią, naukami politycznymi i studiami europejskimi. Książka może być adresowana do studentów, pracowników naukowych, urzędników i wszystkich innych osób zainteresowanych najnowszymi dziejami Polski.

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Książka Martina Dahla, „Niemiecki model SGR jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku”, stanowi cenne studium komparatystyczne, ale nie tylko. Autor z jednej strony sięga w przeszłość i pokazuje jak kształtowały się idee ordoliberalizmu i SGR w Niemczech, a z drugiej strony podejmuje się również ambitnego zadania zmierzenia z aktualnymi problemami jakie niesie integracja europejska i proces globalizacji. Specjalnie dla Naszej Strony otrzymaliśmy spis treści i wstęp, gdzie Autor przedstawia główne tezy pracy.

Dr hab. Grzegorz Szulczewski

Wstęp i spis treści


okladka_frontSpontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?
Redakcja naukowa: Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński
Warszawa, 2014 r.

Monografia zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez autorow nad ładem gospodarczym i jego przemianami w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD. Poprzez empiryczne badania sprzężenia zwrotnego pomiędzy stanowionymi i spontanicznymi elementami ładu na przykładzie środkowoeuropejskich krajów transformacji systemowej oraz wynikających z tego przemian rynkowego ładu gospodarczego w okresie 1990–2010 zamierzamy wnieść wkład do konkretyzacji abstrakcyjnych teorii ładu stanowionego (Euckena) oraz ładu spontanicznego (von Hayeka). Wyrażamy przekonanie, iż stanowi to potrzebny krok w kierunku podwyższenia ich walorów aplikacyjnych dla polityki gospodarczej.

Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Zakup książkę w naszej księgarni! 


Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowy i etyczny wymiar relacji
Redakcja naukowa: Mirosław Dzień, Ludwik Hejny, Jerzy Winiarski
Bielsko-Biała, 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pt. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowy i etyczny wymiar relacji. Monografia jest wynikiem ustaleń debaty naukowo-praktycznej przed IX Kongresem Ekonomistów Polskich, która odbyła się w Bielsku-Bialej w listopadzie 2013 roku. Organizatorem debaty byli: Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. -break- Jej uczestnikami, a następnie autorami poszczególnych części monografii są specjaliści – naukowcy i praktycy – z tematyki odnoszącej się zarówno do Społecznej Gospodarki Rynkowej (SGR), jak i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB). Wśród nich m.in.liczni uczestnicy corocznych seminariów we Vlotho (Niemcy).

CSR_SGR_Spis_tresci oraz streszczenia rodziwłów


 OKŁADKA Grabska, Moszyński, PyszStanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD
Anna Grabska, Michal Moszynski, Piotr Pysz
Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu
Toruń, 2014 r.

Monografia powstała w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie projektu badawczego własnego NN 112258439 „Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD”. Poprzez przyjęcie relatywnie długiego horyzontu czasowego analizy 1990-2010 spełniono postulat powrotu historii do badań ładu gospodarczego. Nie jest to bowiem statyczna analiza różnych aktualnie istniejących typów gospodarki rynkowej (variety of capitalism), tylko badania o charakterze par exellence dynamicznym. Poprzez empiryczne badanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy stanowionymi i spontanicznymi elementami ładu na przykładzie wymienionych gospodarek oraz współwystępujących z tym przemianami rynkowego ładu gospodarczego w badanym dwudziestoleciu Autorzy wnoszą wkład do konkretyzacji wysoce abstrakcyjnych teorii ładu stanowionego (Euckena) oraz ładu spontanicznego (von Hayeka). Autorzy wyrażają przekonanie, iż stanowi to istotny i potrzebny krok w kierunku podwyższenia ich walorów aplikacyjnych dla polityki gospodarczej.


 

ORDO_okladka_frontOrdoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności
Red. naukowa: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz
Warszawa, 2013 r.

Ordoliberalizm to nurt liberalnej myśli ekonomicznej, który relatywnie rzadko jest przedmiotem analiz w publikacjach ekonomicznych. Także w Polsce książki o tej tematyce nieczęsto pojawiają się na rynku wydawniczym. Już tylko to mogłoby stanowić uzasadnienie dla podejmowania tej tematyki. Jednak argumentów przemawiających za zapoznaniem polskiego czytelnika z  ordoliberalizmem i  ordoliberalną koncepcją społecznej gospodarki rynkowej jest więcej. Są to przede wszystkim argumenty o  charakterze konstytucyjnym. Ponadto ważny argument stanowią występujące w  gospodarce globalnej przejawy nieładu i  naruszonej równowagi, co wskazuje na znaczenie koncepcji i  teorii kształtowania ładu społeczno-gospodarczego. A  do takich koncepcji należy ordoliberalizm. „Ordo” bowiem znaczy ład. (…) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, uwzględniając potrzebę popularyzacji ordoliberalnego nurtu myśli ekonomicznej i  wychodząc z  założenia o  współczesnej praktycznej przydatności tego nurtu, oddaje do rąk czytelników książkę na ten temat.

z wprowadzenia – Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Zakup książkę w naszej księgarni!


erhard2Dobrobyt dla wszystkich
Ludwig Erhard
Warszawa, 2012 r.

Książka Ludwiga Erharda dotyczy polityki kształtowania ustroju społeczno-gospodarczego i fundamentalnych jego podstaw,  w tym przede wszystkim wolności gospodarczej i konkurencji. Przekazujemy tę książkę czytelnikom w przekonaniu, że przyczyni się ona do pogłębienia wiedzy na temat polityki kształtowania ustroju społeczno-gospodarczego i przyjętego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski modelu społecznej gospodarki rynkowej.

/Wydawca/

Zakup książkę w naszej księgarni!


 

idee_ordo_okladkaIdee ordo i społeczna gospodarka rynkowa
Red. naukowa: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz
Warszawa, 2010 r.

Szczególnie w okresach charakteryzujących się występowaniem dysfunkcjonalnych lub niesprawiedliwych ładów gospodarczych idea ładu odpowiadającego istocie rzeczy, czyli ładowi naturalnemu, albo też ordo zyskuje na znaczeniu. Absurdalność istniejącego konkretnie stanu rzeczy jest motywacją dla tego rodzaju myślenia.

Walter Eucken

 Zakup książkę w naszej księgarni!


spoleczna_gospodarka_rynkowa_pyszSpołeczna gospodarka rynkowa
Piotr Pysz
Warszawa, 2008 r.

Zarówno w Konstytucji RP (art. 20), jak i w projekcie Konstytucji dla Europy (art. I-3) zapisano, iż podstawą ustroju gospodarczego jest społeczna gospodarka rynkowa. Pojęcie to oznacza ład gospodarczy, zapewniający jednocześnie efektywność w sensie ekonomicznym oraz sprawiedliwość społeczną. W sytuacji narastających w skali światowej dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz związanych z nimi napięć społecznych, idee społecznej gospodarki rynkowej, oparte na ordoliberalizmie i łączeniu ładu konkurencyjnego i wolności gospodarczej z ładem społecznym, stają się coraz powszechniejsze.

Książka składa się z 6 rozdziałów, w których autor przedstawia: główne problemy współczesnej gospodarki,ogólną charakterystykę ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej,koncepcję polityki gospodarczej Waltera Euckena, koncepcję polityki gospodarczej Ludwiga Erharda,analizę porównawczą obu koncepcji,wnioski dotyczące kształtowania ładu gospodarczego.Autor dowodzi, że we współczesnym świecie, w warunkach globalizacji i integracji, ład gospodarczy jest podstawą harmonijnego rozwoju. Jego brak powoduje osłabienie dynamizmu gospodarczego i narastanie konfliktów społecznych nawet w krajach najbogatszych, o czym świadczą liczne, zawarte w książce przykłady.

Zakup książkę w naszej księgarni!


sgr_ideeSpołeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce
Red. naukowa:  Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz
Warszawa, 2013 r.

Książka, którą prezentujemy polskiemu Czytelnikowi, dotyczy problematyki społecznej gospodarki rynkowej i ukazuje się w ramach zainaugurowanej w roku 1999 serii wydawniczej „Ekonomia i świat współczesny”. Podejmowany jest w niej pewien zasadniczy problem, znany już od czasów antycznej Grecji i Rzymu tzn. pytanie, jak można pogodzić efektywność i sprawność gospodarowania z realizacją celów sprawiedliwości społecznej? Odpowiedź na to odwieczne pytanie musi być pierwszej dekadzie XXXI wieku poszukiwana w kontekście aktualnie istniejących warunków gospodarowania w Polsce i Europie. Rozwój gospodarczy i społeczny Polski zależy i zależeć będzie w przyszłości w jeszcze większym stopniu od postępów integracji europejskiej i od przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zaś według znanego powiedzenia Tadeusza Mazowieckiego – droga Polski do Europy prowadzi przez Niermcy. Polska pionier transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Polska przestawiła w latach dziewięćdziesiątych XX w. swą gospodarkę w gospodarkę rynkową. W zakresie poprawy efektywności gospodarowania i długookresowego wzrostu gospodarka polska – w porównaniu z wieloma innymi krajami postsocjalistycznymi – osiągnęła sukces.

 Zakup książkę w naszej księgarni!


ucywilizujmy_kapitalizmUcywilizujmy kapitalizm. Granice Wolności
Maion Grafin Donhoff
Warszawa 2000 r.

Marion Gräfin Dönhoff urodziła się w 1909 r. we Friedrichstein, niegdyś najznaczniejszej rezydencji magnackiej Prus Wschodnich. Po maturze w Berlinie (1928) i podróżach po Stanach Zjednoczonych Ameryki i Afryce podejmuje studia ekonomiczne we Frankfurcie, a po dojściu do władzy nazistów –w Bazylei (zakończone w 1935 r. doktoratem smumma cum laude). Powróciwszy do Prus Wschodnich, administruje majątkami rodzinnymi i angażuje się w działalność opozycji antyhitlerowskiej związanej z „Kręgiem Krzyżowej” (Kreisauer Kreis). Po nieudanym zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. wielu jej najbliższych krewnych i przyjaciół ginie w kazamatach gestapo. Od stycznia do marca 1945 r. uczestniczy w „wielkiej ucieczce” na zachód przebywając konno szlak z Prus Wschodnich do Nadrenii. W 1946 r. związała się z tygodnikiem „Die Zeit” i jest kolejno: kierownikiem działu politycznego, redaktorem naczelnym, wydawczynią i współwydawczynią (od 1983 r. wraz z byłym kanclerzem Helmutem Schmidtem). Laureatka Nagrody im. Theodora Heussa (1966), Nagrody pokojowej Stowarzyszenia Niemieckich Księgarzy (1971) i Nagrody im. Heynego (1988).

Autorka książek: Namen, die keiner mehr nennt, (Nazwy, których już nikt nie wymienia), Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer (Republika Federalna ery Adenauera), Kindheit in Ostpreussen (Dzieciństwo w Prusach Wschodnich), Gesstalten unserer Zeit (Postaci naszych czasów), Im Wartesaal der Geschichte (W poczekalni historii), Deutschland, deine Kancler! (Kanclerze RFN), Zivilisiert den Kapitalismus (Ucywilizujmy kapitalizm).

Zakup książkę w naszej księgarni!