Archiwa kategorii: Artykuły naukowe

Spis treści

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego

Prof. Piotr Pysz wraz z Zespołem: dr. Anna Jurczyk i dr Michał Moszyński udostępnia fragment pracy badawczej nad problematyką ładu (Ekonomista 6/2016), przedstawiając jego model statyczny i dynamiczny. -break-
Jak cenne jest skierowanie wysiłku badawczego ekonomistów na problematykę ładu, świadczy cytat znaleziony w tym artykule: D. C., North w pracy  Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, pisał w 2005 roku na stronie 103: „Ekonomiści rzadko stawiają kwestię ładu i nieładu w centrum badań. Historyczne i współczesne doświadczenie sugeruje, iż powinni.

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego – Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Kryzys SGR w kontekście procesów globalizacji

Artykuł Pani Profesor Anieli Dylus z roku 2011 pod tytułem: Kryzys społecznej gospodarki rynkowej w kontekście procesów globalizacji stanowi jeden z przykładów podejmowanych, stale przez Autorkę, prób konfrontacji idei Społecznej Gospodarki Rynkowej z współczesnymi realiami życia gospodarczego i politycznego. W tym przypadku chodzi o procesy globalizacyjne. -break-

Tekst

Zeszyty Naukowe

Społeczne aspekty działalności gospodarczej, taki tytuł nosi kolejny (2016, t. 68, nr 3) Zeszyt Naukowy, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Artykuły zebrane przez prof. Piotra Pysza napisali zarówno polscy jak i zagraniczni znawcy problematyki społecznej gospodarki rynkowej. Podzielony został na trzy części. Pierwsza nosi tytuł: Nadrzędne wartości społecznego procesu gospodarowania i ich implementacja, druga o tytule Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa oraz trzecia część jest zatytułowana Tradycyjna polityka społeczna.-break-

2016, t. 68, nr 3

Braucht Europa eine Soziale Marktwirtschaft?

Profesor P. Pysz w artykule przedstawia, jak gospodarczo-polityczna koncepcja Luwiga Erharda może wskazać sposób rozwiązania aktualnych problemów gospodarczych i społecznych Unii Europejskiej. Autor jest przekonany, że konsekwentne wcielenie idei Społecznej Gospodarki Rynkowej umożliwiłoby realizację hasła Rewolucji Francuskiej: życia w wolności, panowania sprawiedliwości i braterstwa.-break-

Piotr Pysz, Braucht Europa eine Soziale Marktwirtschaft?

Ekonomia w sieci rynku – od nauki realnej do utopii

Prof. Piotr Pysz zastanawia się w artykule pod tytułem  Ekonomia w sieci rynku – od nauki realnej do utopii czy i na ile nauka ekonomii dysponuje zakresem badań oraz metodami badawczymi pozwalającymi na trafną diagnozę obecnej sytuacji oraz sformułowanie skutecznej terapii dla przecięcia współczesnego „gordyjskiego węzła” nawzajem nakładających się na siebie kryzysów?-break-

Ekonomia w sieci rynku – od nauki realnej do utopii

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie

Mamy możliwość zapoznania się z obszerną recenzją książki Horsta Friedricha Wünsche wydanej 2015: Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft – Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen. Książka ukazuje genezę oglądów L. Erharda sięgających Szkoły Historycznej. -break- Teza ta wzbudziła żywe zainteresowanie w Niemczech i Szwajcarii w kręgu znawców tematu, jak i uwagi krytyczne. Oto z kolei recenzja autorstwa  prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza.

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie (impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna Gospodarka Rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje)

Wartości poznawcze koncepcji społecznej gospodarki rynkowej

Głównym celem opracowania jest rozważenie możliwości wykorzystania sprawdzonej w praktyce erhardowskiej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej do przezwyciężenia obecnego kryzysu koncepcyjnego i gospodarczego w Unii Europejskiej.

Autorzy: prof. Eugeniusz Gostomski i prof. Bohdan Jeliński z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawili stworzony przez ordoliberałów niemieckich i stanowiącą podstawę realizowanej przez Ludwiga Erharda polityki ekonomicznej Niemiec Zachodnich ideę społecznej gospodarki rynkowej, która przyniosła duże sukcesy w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Choć artykuł został napisany w roku 2012 to bynajmniej nie traci obecnie na aktualności. -break-

Wartości poznawcze koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda w dobie kryzysu integracji europejskie, Eugeniusz Gostomski, Bohdan Jeliński

Paradygmat zarządzania wobec wyzwań nowej ekonomii instytucjonalnej (…)

Oto jeden z nielicznych, „dwupokoleniowych” artykułów z zakresu ekonomii. Autorzy opracowania Andrzej i Marcin Szplitowie, po przedstawieniu aktualnych wyzwań, przed którymi stoi teoria zarządzania, zapoczątkowują cenną dyskusję na temat użyteczności ordo-ekonomii dla nauk o zarządzaniu. Należy nadmienić, że wspomniany  w artykule dorobek Jamesa Buchanana w kontekście ordo-ekonomii jest wielce uzasadniony, gdyż sam twórca Centrum Badań Wyboru Publicznego był wieloletnim honorowym prezydentem Instytutu Waltera Euckena we Fryburgu.

-break-

Paradygmat_zarzadzania_wobec_wyzwan…_Szplit

W opracowaniu podjęto kwestię ogólnych koncepcji polityki ładu gospodarczego i ich aplikacji na przykładzie reguł fiskalnych stosowanych w polityce gospodarczej przez Niemcy. W rozważaniach Autorzy wyszli z założenia, iż tylko dzięki polityce ładu gospodarczego można rozwiązać nabrzmiałe problemy finansów publicznych w krajach Europy, wynikające z polityki dyskrecjonalnej. Na wstępie przybliżono główne założenia polityki ładu gospodarczego, po czym omówiono reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec (RFN), które następnie poddano krytycznej analizie z perspektywy ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego.

Tekst artykułu

Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej

Pani prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk już przed z górą 20 laty w artykule pod tytułem Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej, który ukazał się w pracy zbiorowej Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno ekonomiczna, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 4, Rzeszów 2004, s. 227-238 stawiała ważne pytanie, a mianowicie jak nierówności społeczne w Polsce mają się do realizacji idei Społecznej Gospodarki Rynkowej zapisanej m. in w artykule 20 Konstytucji RP? -break- Czy koncepcja sprawiedliwości w ramach SGR, jest jedynie „swoistą klauzulą generalną”, będącą „przejawem dowartościowania aksjologicznego ustawy zasadniczej” i nie wynika z niej „żaden konkretny kierunek polityki społecznej” jak twierdzili wtedy prawnicy-konstytucjonaliści czy jednak idea sprawiedliwości w ujęciu SGR nakłada obowiązek prowadzenia określonej polityki gospodarczej opartej o strategię konformacyjną czyli realizującą idee sprawiedliwości bez naruszania działania mechanizmów gospodarki rynkowej? Tak przynajmniej sądził autor trzeciej drogi Wilhelm Röpke w pracy Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts und Wirtschaftsreform, napisanej w roku 1944.

Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej