Archiwa kategorii: Aktualności

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie

Mamy możliwość zapoznania się z obszerną recenzją książki Horsta Friedricha Wünsche wydanej 2015: Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft – Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen. Książka ukazuje genezę oglądów L. Erharda sięgających Szkoły Historycznej. -break- Teza ta wzbudziła żywe zainteresowanie w Niemczech i Szwajcarii w kręgu znawców tematu, jak i uwagi krytyczne. Oto z kolei recenzja autorstwa  prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza.

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie (impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna Gospodarka Rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje)

Wartości poznawcze koncepcji społecznej gospodarki rynkowej

Głównym celem opracowania jest rozważenie możliwości wykorzystania sprawdzonej w praktyce erhardowskiej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej do przezwyciężenia obecnego kryzysu koncepcyjnego i gospodarczego w Unii Europejskiej.

Autorzy: prof. Eugeniusz Gostomski i prof. Bohdan Jeliński z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawili stworzony przez ordoliberałów niemieckich i stanowiącą podstawę realizowanej przez Ludwiga Erharda polityki ekonomicznej Niemiec Zachodnich ideę społecznej gospodarki rynkowej, która przyniosła duże sukcesy w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Choć artykuł został napisany w roku 2012 to bynajmniej nie traci obecnie na aktualności. -break-

Wartości poznawcze koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda w dobie kryzysu integracji europejskie, Eugeniusz Gostomski, Bohdan Jeliński

Niemiecki „cud gospodarczy”(…)

W szczególnym okresie, a mianowicie poszukiwania w Polsce nowej posttransformacyjnej strategii rozwojowej, a w Niemczech, w początkach debaty publicznej o konsekwencjach odejścia od polityki ordoliberalnego ładu i realizacji postulatów SGR, warto powrócić do interesującej i rzetelnej analizy Wojciecha Gizy przyczyn niemieckiego „cudu gospodarczego”. -break-
Poszukując „cudownych” recept na pobudzenie gospodarcze w Europie należy podkreślić za Autorem złożoność przyczyn sukcesu polityki gospodarczej Ludwiga Erharda. Na pewno jednak realizacja pryncypiów konstytuujących określonych przez Euckena i rozsądna polityka Erharda oparta na konkretnym stosowaniu pryncypiów regulujących przyczyniła się w dużym stopniu do spektakularnego sukcesu gospodarki niemieckiej od 1948 roku.

Niemiecki „Cud gospodarczy” jako efekt realizacji ordoliberalnej polityki gospodarczej – analiza krytyczna, Wojciech_Giza

Społeczna inżynieria biznesu

Społeczna inżynieria biznesu – współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji SGR

Ze szczególną radością i podziwem (za włożoną pracę redakcyjną)  przekazujemy informację o nowej pozycji z dziedziny SGR/Ordoliberalizmu.  Do tradycji należy, że co roku spotykamy się w „małym Vlotho”, czyli w gościnnym Bielsku-Białej, gdzie dr Ludwig Hejny wraz z grupą współpracowników z Akademii Techniczno-Humanistycznej organizuje, tym razem w czerwcu, kolejne seminarium. -break-
Wielce aktualny temat łączy się doskonale z naszym mottem na stronie:

Szczególnie w okresach charakteryzujących się występowaniem dysfunkcjonalnych lub niesprawiedliwych ładów gospodarczych idea ładu odpowiadającego istocie rzeczy, czyli ładowi naturalnemu, albo też ordo zyskuje na znaczeniu. Absurdalność istniejącego konkretnie stanu rzeczy jest motywacją dla tego rodzaju myślenia. (W. Eucken)

Społeczna gospodarka rynkowa opiera się na zasadach wolności i porządku, które – jeśli ma istnieć harmonia – w moim przekonaniu tworzą nierozdzielną całość; ponieważ jeśli wolność istnieje bez trwale ustalonego porządku, powstaje zagrożenie, że przeobrazi się w chaos, natomiast porządek bez wolności prowadzi prostą drogą do zapanowania brutalnego przymusu. (L. Erhard)

Zapraszamy do lektury spisu treści, dedykacji i tez programowych.

„Społeczna inżynieria biznesu – współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej” – red. naukowa: Beata Bieńkowska, Mirosław Dzień, Ludwik Hejny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 2015 rok

Paradygmat zarządzania wobec wyzwań nowej ekonomii instytucjonalnej (…)

Oto jeden z nielicznych, „dwupokoleniowych” artykułów z zakresu ekonomii. Autorzy opracowania Andrzej i Marcin Szplitowie, po przedstawieniu aktualnych wyzwań, przed którymi stoi teoria zarządzania, zapoczątkowują cenną dyskusję na temat użyteczności ordo-ekonomii dla nauk o zarządzaniu. Należy nadmienić, że wspomniany  w artykule dorobek Jamesa Buchanana w kontekście ordo-ekonomii jest wielce uzasadniony, gdyż sam twórca Centrum Badań Wyboru Publicznego był wieloletnim honorowym prezydentem Instytutu Waltera Euckena we Fryburgu.

-break-

Paradygmat_zarzadzania_wobec_wyzwan…_Szplit

Wilhelm Röpke

Nils Goldschmid przedstawia wkład Wilhelma Röpkego w rozwój idei Społecznej Gospodarki Rynkowej i Ordoliberalizmu w związku z 50-tą rocznicą jego śmierci. Warto za Nilsem Goldschmidem podkreślić, że najważniejsze w twórczości autora trylogii: Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Civitas Humana, Grundfragen der Gesellschafts – und Wirtschaftsreform jest kompleksowe ujęcie problematyki niezawężające się do proponowania rozwiązań jedynie w dziedzinie ekonomii. -break- Po przeczytaniu artykułu pozostaje dla nas pytaniem: czy dzisiaj również recepta Wilhelma Röpkego by w czasach napięć powrócić do idei oikos, w których ekonomia wiąże się ścisłe z odpowiedzialnością i przestrzeganiem norm moralnych pomogłaby w rozwiązaniu narastających kryzysów i to nie tylko w gospodarce?

Freigeist voller Widersprüche

125 rocznica urodzin Waltera Euckena

W dniu 17 stycznia 2016 mija 125 rocznica urodzin Waltera Euckena. W związku z tym w Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie od 1927 roku wykładał na Uniwersytecie Alberta Ludwika odbyła się uroczystość z udziałem Kanclerz Angeli Merkel. Instytut Waltera Euckena otrzymał jednocześnie fundusze na wydanie w przyszłym roku Dzieł Zbiorowych Waltera Euckena w 15 tomach.
W wystąpieniu, którego pełny tekst prezentujemy poniżej, Kanclerz Angela Merkel podkreśliła znaczenie idei wolnościowego porządku ograniczającego zarówno władzę gospodarczą wielkiego kapitału jak i władzę państwa. Zasady ordoliberalne sformułowane przez Waltera Euckena wyznaczają kierunek polityki gospodarczej i socjalnej współczesnych Niemiec. -break- Również dzisiaj, w obliczu globalizacji i wyzwania, jaki stanowi projekt Transatlantyckiego Partnerstwa W Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), w nowy sposób należy, wedle Kanclerz Angeli Merkel udzielić odpowiedzi na pytania stawiane przez W. Euckena, a mianowicie o otwartość rynku, istotę gospodarki rynkowej czy znaczenie konkurencji.

http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2016/01/2016-01-14-rede-walter-eucken.html

W opracowaniu podjęto kwestię ogólnych koncepcji polityki ładu gospodarczego i ich aplikacji na przykładzie reguł fiskalnych stosowanych w polityce gospodarczej przez Niemcy. W rozważaniach Autorzy wyszli z założenia, iż tylko dzięki polityce ładu gospodarczego można rozwiązać nabrzmiałe problemy finansów publicznych w krajach Europy, wynikające z polityki dyskrecjonalnej. Na wstępie przybliżono główne założenia polityki ładu gospodarczego, po czym omówiono reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec (RFN), które następnie poddano krytycznej analizie z perspektywy ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego.

Tekst artykułu

Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej

Pani prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk już przed z górą 20 laty w artykule pod tytułem Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej, który ukazał się w pracy zbiorowej Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno ekonomiczna, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 4, Rzeszów 2004, s. 227-238 stawiała ważne pytanie, a mianowicie jak nierówności społeczne w Polsce mają się do realizacji idei Społecznej Gospodarki Rynkowej zapisanej m. in w artykule 20 Konstytucji RP? -break- Czy koncepcja sprawiedliwości w ramach SGR, jest jedynie „swoistą klauzulą generalną”, będącą „przejawem dowartościowania aksjologicznego ustawy zasadniczej” i nie wynika z niej „żaden konkretny kierunek polityki społecznej” jak twierdzili wtedy prawnicy-konstytucjonaliści czy jednak idea sprawiedliwości w ujęciu SGR nakłada obowiązek prowadzenia określonej polityki gospodarczej opartej o strategię konformacyjną czyli realizującą idee sprawiedliwości bez naruszania działania mechanizmów gospodarki rynkowej? Tak przynajmniej sądził autor trzeciej drogi Wilhelm Röpke w pracy Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts und Wirtschaftsreform, napisanej w roku 1944.

Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej

Społeczna gospodarka rynkowa a globalizacja

Artykuł  prof. Macieja Miszewskiego stanowi próbę wykorzystania idei ordoliberalizmu i koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej do analizy i poszukiwania dróg pokonania problemów jakie stwarza współczesna faza rozwoju gospodarki rynkowej. Ukształtowana na rozwiązaniach wypływających z ducha neoliberalizmu i przemianach technologicznych w ostateczności przybrała obecny, niepokojący kształt procesów globalizacyjnych. -break- Jak podsumowuje autor: ważnym czynnikiem, który może ułatwić zahamowanie niekorzystnych, wywołanych globalizacją tendencji, byłoby wreszcie porzucenie neoklasycznej teorii ekonomii zarówno w jej neoliberalnej, jak i neokeynesowskiej odmianie i zwrócenie się nie tylko w publikacjach naukowych, ale i w dydaktyce – ku ekonomiom heterodoksyjnym. Z uwagi na analizowany tu problem najbardziej obiecującymi nurtami wydają się w tym względzie ordoliberalizm z jego koncepcją społecznej gospodarki rynkowej oraz ekonomia ewolucyjno-instytucjonalna, dobrze uzupełniająca swoimi dociekaniami te pola, które szkoła fryburska pozostawiła niezagospodarowane.

Tekst artykułu